Montessori naszymi oczami

 

 

Istotą pedagogiki Montessori jest fakt, iż dziecko uczy się samodzielnie, jeśli jest do
tego gotowe. Proces nauczania jest skuteczny, gdy wokół dziecka panuje atmosfera
poszanowania dla jego wysiłku: cisza i spokój, brak pośpiechu, oceniania i
rywalizacji. Dziecko może się skoncentrować przy wykonywanej przez siebie pracy.
Ma do dyspozycji pomoce naukowe. Dziecko chce się uczyć wszystkiego, czego
tylko może i tak szybko, jak tylko możliwe. Pierwsze lata – do 4 roku, do 7 roku
życia, charakteryzują się ogromną zdolnością do przyswajania informacji a gotowość
do zdobywania wiedzy, jest większa niż kiedykolwiek później.

Ważna w tym kontekście staje się osoba nauczyciela. Rola jego jest bardzo trudna i wymaga nie tylko rzetelnego przygotowania merytorycznego i doskonałej znajomości materiału montessoriańskiego. Musi on wykazać się znajomością teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z Metodą Montessori oraz umiejętnością wykonywania nowych materiałów montessoriańskich. " Pomóż mi zrobić to samodzielnie " - jest to apel ucznia skierowany do nauczyciela . Sformułowanie tego hasła, dokonane przez samą Marię Montessori, należy uznać za kwintesencję jej przemyśleń pedagogicznych. Wyraża ono dążenia dziecka do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju, w warunkach właściwej pomocy nauczyciela, która musi opierać się na jego głębokiej i rzetelnej wiedzy o danym zjawisku. Jednak forma tej pomocy musi inspirować ucznia do pracy samodzielnej. Rolą nauczyciela jest asystowanie w tej pracy i pełnienie zadań przewodnika ucznia. Praca nauczyciela powinna być taktowna, rozważna i wielokierunkowa, skoncentrowana na tym co ma miejsce, jak dzieci się czują. Nauczyciel nie musi wypowiadać zbyt wielu słów, wkładać zbyt wiele energii, okazywać surowość. Jest mu natomiast potrzebna mądrość w obserwowaniu, wyczucie w zbliżeniu się lub odsunięciu się od ucznia, wrażliwość na mówienie lub milczenie, oraz cierpliwość
wobec biegu wydarzeń.

ul. Antoniego Malczewskiego 44A, 02-648 Warszawa ● tel. 602 701 717 ● przedszkole@mocartmontessori.pl